KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ Nam tế bào Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam tế bào Phật,

Nam tế bào Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử ghê đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Bạn đang xem: Tụng kinh cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát, kinh phật giáo phẩm phổ môn, đ đ thích vạn mãn

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam tế bào Phật Lực uy,

Nam mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang quẻ Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi ...)

và tất cả bọn chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )

* * * * * *

Nguyện đem công đức này, Xin hồi hướng mang lại tất cả bọn chúng sanh thuộc bốn ơn bố cõi Được bay ly khổ nạn với vãng sanh cõi Tịnh Độ Niệm Phật Ba-La-Mật (www.niemphat.com)


*

Trang bên | bài xích Mới | Kinh Điển | Thần Chú | Pháp Âm | Lịch Đại Tổ Sư Hình Ảnh | loạn xạ | Tự Điển | Lịch Trình | Liên Lạc

Niệm Kinh quan liêu Âm cứu giúp Khổ cứu vớt Nạn trong phong tục thờ phụng Phật Quan núm Âm nhân tình Tát biến chuyển nét văn hóa truyền thống đặc trưng để thanh minh sự thành tâm, kính ngưỡng của ta cùng với Phật giáo, cũng là ý muốn cầu cuộc sống an toàn được Đức Phật cứu vãn rỗi khi gặp khó khăn vấn đề trong cuộc sống.

*
Nội dung bài bác Kinh quan liêu Âm cứu giúp Khổ cứu giúp Nạn

Kinh cứu vãn khổ cứu vớt nạn là gì?

Kinh cứu giúp khổ cứu vãn nạn, thường điện thoại tư vấn là tởm Quan Âm cứu vớt khổ cứu vãn nạn, là 1 bộ kinh đặc biệt quan trọng và được tụng những nhất trong đạo Phật. 

Theo nghiên cứu, bộ kinh này được thuyết giảng Phật ưa thích Ca và hoàn toàn có thể cứu ngục tù tù, cứu vớt trọng dịch và cứu giúp thiên tai bách nàn khổ. Cỗ kinh mang tên gốc là Kinh người thương Tát Quán nuốm Âm cứu giúp Khổ, vị kinh này ca tụng công đức và linh ứng của Quán gắng Âm nhân tình Tát, vị người tình Tát đại từ bỏ đại bi, luôn quan sát và giải thoát bọn chúng sinh.

Theo đó, những người dân chuyên chổ chính giữa tụng khiếp này 1000 lần thì sẽ thoát khỏi mọi các loại khổ đau, qua đầy đủ tai kiếp; tụng được 10.000 lần thì gia quyến bay được khổ nạn.

Kinh ý trung nhân Tát Quán nỗ lực Âm cứu vớt Khổ có thể tụng hằng ngày hoặc khi gặp gỡ khó khăn trắc trở trong cuộc sống.

Video tụng trọn bộ kinh cứu giúp khổ cứu giúp nạn để độc giả tham khảo

Bài tởm Quan Âm cứu vớt Khổ cứu vớt Nạn

Nam tế bào Đại-từ đại bi cứu khổ cứu giúp nạn Quảng đại lưu lạc Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam mô Phật,

Nam mô Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử khiếp đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu vớt trọng bịnh,

Năng cứu giúp tam tai bá nạn khổ .

Nhược hửu nhơn tụng đắc độc nhất vô nhị thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam tế bào Phật Lực uy,

Nam mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tăm tiếng …)

và toàn bộ chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn thoải mái và tự nhiên đắc giải thoát.

Tín lâu phụng hành.

Xem thêm: Sáng tạo cách vẽ họa tiết trang trí lớp 7 đơn giản mà bắt mắt

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng gớm Quan Âm cứu vãn Khổ cứu vớt Nạn


thichngamtuongphat Mời bạn lắng nghe và tụng theo ghê Quan Âm cứu Khổ cứu Nạn. Tụng hàng ngày sẽ có lợi lạc vô cùng. Nam tế bào Đại từ Đại ai oán Thế Âm người thương Tát