STTChuyên ngành


Bạn đang xem: Đại học đà nẵng điểm chuẩn

Tên ngành
Mã ngành
Tổ phù hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 kiến trúc phong cách thiết kế 7580101V00, V01, V02, XDHB24.63Học bạ
2 Cơ khí hàng không nghệ thuật cơ khí 7520103BA00, A01, XDHB26.78Học bạ
3 Chương trình huấn luyện kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp PFIEVA00, A01, XDHB26.68Học bạ
4 công nghệ dầu khí và khai quật dầu technology dầu khí và khai thác dầu 7510701A00, D07, XDHB26.15Học bạ
5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật kiến tạo 7580201A00, A01, XDHB23.8Học bạ
6 Tin học kiến tạo Kỹ thuật xây dừng 7580201AA00, A01, XDHB21.43Học bạ
7 hệ thống nhúng thông minh và Io
T
7480118VMA01, D07, XDHB25.06Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ; học bạ
8 chuyên môn cơ năng lượng điện tử kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7520114A00, A01, XDHB27.65Học bạ
9 Kỹ thuật môi trường xung quanh Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, B00, D07, XDHB20.35Học bạ
10 technology kỹ thuật vật liệu xây dựng công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105A00, A01, XDHB18.73Học bạ
11 technology thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, D07, XDHB26.66Học bạ
12 kinh tế tài chính xây dựng kinh tế tài chính xây dựng 7580301A00, A01, XDHB25.36Học bạ
13 kỹ thuật nhiệt chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, XDHB24.42Học bạ
14 quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên làm chủ tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, D07, XDHB23.91Học bạ
15 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp 7520118A00, A01, XDHB23.25Học bạ
16 Kỹ thuật hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng 7580210A00, A01, XDHB21.11Học bạ
17 Công nghệ sản xuất máy Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, XDHB26.77Học bạ
18 thống trị công nghiệp quản lý công nghiệp 7510601A00, A01, XDHB25.94Học bạ
19 kỹ thuật tàu thủy chuyên môn tàu thuỷ 7520122A00, A01, XDHB19.06Học bạ
20 Kỹ thuật hóa học nghệ thuật hoá học tập 7520301A00, D07, XDHB26.6Học bạ
21 công nghệ sinh học tập công nghệ sinh học 7420201AA00, B00, D07, XDHB27.74Học bạ; chuyên ngành technology sinh học tập Y Dược
22 công nghệ sinh học tập công nghệ sinh học 7420201A00, B00, D07, XDHB27.2Học bạ
23 Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt-Pháp PFIEVDGNLHCM700Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
24 Kỹ thuật môi trường xung quanh Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320DGNLHCM636Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
25 technology kỹ thuật vật liệu xây dựng công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng 7510105DGNLHCM621Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
26 technology thực phẩm công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM729Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
27 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Kỹ thuật hạ tầng 7580210DGNLHCM616Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
28 technology sinh học technology sinh học 7420201DGNLHCM744Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
29 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật sản xuất 7580201DGNLHCM602Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
30 công nghệ thông tin 7480201ADGNLHCM820Ngoại ngữ Nhật, Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
31 Cơ khí sản phẩm không chuyên môn cơ khí 7520103BDGNLHCM769Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
32 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá 7520216DGNLHCM876Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
33 technology dầu khí và khai thác dầu technology dầu khí và khai thác dầu 7510701DGNLHCM636Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
34 Tin học xuất bản Kỹ thuật gây ra 7580201ADGNLHCM682Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
35 Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng 7480118VMDGNLHCM806Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM; Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ
36 nghệ thuật cơ năng lượng điện tử kỹ thuật cơ điện tử 7520114DGNLHCM815Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
37 kinh tế xây dựng kinh tế tài chính xây dựng 7580301DGNLHCM616Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
38 nghệ thuật nhiệt chuyên môn nhiệt 7520115DGNLHCM607Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
39 quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM685Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
40 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118DGNLHCM629Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
41 Công nghệ chế tạo máy Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM714Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
42 thống trị công nghiệp thống trị công nghiệp 7510601DGNLHCM703Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
43 chuyên môn tàu thủy nghệ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM659Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
44 Kỹ thuật hóa học nghệ thuật hoá học tập 7520301DGNLHCM772Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
45 technology sinh học tập công nghệ sinh học tập 7420201ADGNLHCM757Chuyên ngành technology sinh học Y Dược; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
46 technology thông tin 7480201DGNLHCM927Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
47 Kỹ thuật điều khiển và auto hóa Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216A00, A01, XDHB28.19Học bạ
48 Kỹ thuật điện Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, XDHB26.8Học bạ
49 Kỹ thuật điện Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM725Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
50 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207VMA01, D07, XDHB23.21Học bạ; Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ
51 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A00, A01, XDHB27.41Học bạ
52 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM836Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
53 Kỹ thuật máy tính xách tay Kỹ thuật máy tính 7480106A00, A01, XDHB28.4Học bạ
54 Kỹ thuật máy vi tính Kỹ thuật máy vi tính 7480106DGNLHCM901Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
55 Cơ khí đụng lực kỹ thuật cơ khí 7520103AA00, A01, XDHB26.45Học bạ
56 Khoa học tài liệu và Trí tuệ tự tạo công nghệ thông tin 7480201BDGNLHCM979.6Chuyên ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
57 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGNLHCM830Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
58 chuyên môn xây dựng công trình thủy Kỹ thuật thành lập 7580202A00, A01, XDHB18.68Học bạ
59 nghệ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật kiến tạo 7580202DGNLHCM789Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
60 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông 7580205A00, A01, XDHB19.17Học bạ
61 nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông 7580205DGNLHCM664Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
62 Cơ khí cồn lực kỹ thuật cơ khí 7520103ADGNLHCM715Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
63 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207VMDGNLHCM620Chương trình tiên giờ Việt - Mỹ; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
64 Kỹ thuật sản xuất 7580201BDGNLHCM642Chuyên ngành chuyên môn và cai quản xây dựng thành phố thông minh; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
65 Kỹ thuật chế tạo 7580201CDGNLHCM642Chuyên ngành mô hình thông tin với trí tuệ tự tạo trong xây dựng; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
66 Kỹ thuật tạo 7580201BA00, A01, XDHB22.01Học bạ; chuyên ngành nghệ thuật và thống trị xây dựng city thông minh
67 Kỹ thuật thành lập 7580201CA00, A01, XDHB23.49Học bạ; chăm ngành quy mô thông tin cùng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

Năm 2023, ngôi trường xét tuyển chọn theo 7 phương thức: xét tuyển dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2023, học bạ THPT, kết trái thi ĐGNL vày ĐHQG thành phố hồ chí minh 2023, xét tuyển thẳng, xét tuyển chọn theo đề tuyển sinh riêng, xét tuyển chọn kết hợp kết quả học tập thpt với điểm thi năng khiếu, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của khối sư phạm 2023.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2023 sẽ được chào làng đến các thí sinh trước ngày 24/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh các năm phía dưới.


Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023

Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm – Đại học tập Đà Nẵng năm 2023 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại học tập Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng - 2023

✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi thpt - Xem ngay lập tức
Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; D01; B00 27 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
2 7140205 Giáo dục thiết yếu trị C00; C20; D66; C19 23 Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 28.6 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 24.2 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
5 7140211 Sư phạm thiết bị lý A00; A01; A02 27 Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; D07; B00 28 Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi
7 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08; B03 25.75 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D66 27.35 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
9 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19 26.75 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
10 7140219 Sư phạm Địa lý C00; D15 26 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
11 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03 18 Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi
12 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 20.5 Điều kiện học lực lớp 12 khá hoặc Giỏi
13 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00; A02; B00; D90 25.5 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
14 7140249 Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý C00; D78; C19; C20 23.75 Điều kiện học tập lực lớp 12 Giỏi
15 7140204 Giáo dục Công dân C00; C20; D66; C19 25.5 Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi
16 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T02; T05 24 Điều kiện học lực lớp 12 hơi hoặc Giỏi
17 7420201 Công nghệ sinh học B00; B08; A01; B03 22
18 7440112 Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa đối chiếu môi trường A00; D07; B00 22
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 23
20 7229030 Văn học C00; D15; C14; D66 23
21 7229010 Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế) C00; C19; D14 22.25
22 7310501 Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) C00; D15 23.5
23 7310630 Việt Nam học tập (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) C00; D15; D14 23.75
24 7229040 Văn hóa học C00; D15; C14; D66 21.75
25 7310401 Tâm lý học C00; D01; B00; D66 26
26 7320101 Báo chí C00; D15; C14; D66 26.5
27 7760101 Công tác thôn hội C00; D01; C19; C20 23.5
28 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường B00; B08; A01; B03 15
29 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02 15
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại trên đây
Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt 2023

Hiện tại điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng không được công bố
Xem thêm: Bàn học đơn giản hiện đại - bàn học đơn giản giá tốt tháng 5, 2023

2k6 gia nhập ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và cung cấp học tập

*