Bạn đã trong quá trình mở tiệm bánh ví như thật đúng bởi vậy trước hết tôi xin chúc mừng bạn và chúc bạn marketing thật giỏi