Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng bài giúp các em luyện những dạng bài tập của 20 Unit, để có tác dụng quen bài xích tập về ngữ pháp, ghi nhớ thêm trường đoản cú vựng để ngày dần học giỏi môn tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng unit


Với các dạng bài xích tập tự cơ bản tới nâng cấp như chọn, nối, đặt câu, vấn đáp câu hỏi, gọi và xong xuôi câu hỏi...., những em sẽ nắm vững kiến thức môn tiếng Anh lớp 3 trong mùa nghỉ hè 2023 lâu năm ngày, sáng sủa hơn khi lao vào năm học bắt đầu 2023 - 2024. Ngoại trừ ra, có thể tìm hiểu thêm bài tập ôn hè, cấu tạo và tự vựng, đề thi môn tiếng Anh lớp 3. Mời các em thuộc theo dõi bài viết dưới đây:


UNIT 1: HELLO

I/ Choose the odd one out.

1. A. Mai

b. Nga

c. Hi

2. A. Hi

b. Bye

c. Hello

3. A. I’m

b. I

c. I am

4. A. Helol

b. Hello

c. Holle

5. A. Hello, I’m Mai

b. Hi, Mai

c. Hi, I’m Mai

II/ Read & match:

1) Hello

A. Are you?

2) Hi,

B. Thanks.

3) How

C. I’m Nam.

4) I’m fine,

D. To meet you.

5) Nice

E. Mai. I’m Quan.

III/ Reorder the dialogue:

I,

- Nice khổng lồ meet you too.

- Nice to meet you.

- What is your name?

- I"m fine, thank you.

- My name is Peter.

- How are you?

II,

- How are you?

- Hello. I"m Tuan.

- I"m fine, thank you.

- Oh, She is Lien. She"s my friend.

- Hi, Tuan. I"m Trung.

- Who"s she?

III,

- Linda, this is Peter. He"s my friend.

- Nice to lớn meet you too.

- Hello, Linda.

- Nice lớn meet you, Peter.

- Hi, Tonny.

IV,

- Oh, He is my brother, Hung.

- Hello, Phu. How are you?

- Who is he?

- I"m fine, thanks. Và you?

- Fine, thanks.


IV/ Put the words in order. Then read aloud:

1. You/ meet/ nice/ to

2. Nam/ you/ hi/ are/ how

3. Thanks/ fine/ I’m

4. Nam/ bye

V/ Read and complete:

Fine, how, hello, fine

Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ Are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?

Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

VI/ Write about you:

Name:................................................................................

School:..............................................................................

Class:................................................................................

Teacher:............................................................................

VII/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.

1. Heello

a. L b. E c. O

2. Hai

a. A b. H c. I

3. I’am

a. A b. M c. I

VIII/ Đánh số để sản xuất thành hội thoại.

Bye, Phong.

Hello, I’m Nga.

Hi, Nga. I’m Phong.

Goodbye, Nga,

IX/ Translate into English:

a. Chào bạn. Mình là Minh ………………………………………………………….

b. Xin chào. Tớ là Lili ……………………….......................................................


c. Các bạn có khoẻ ko …………………………………………………………....

d. Mình khỏe. Cảm ơn bạn …………………………………………………………….

UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME?

1/ Complete the sentence

1. This _ _ my school.

2. What’s _ _ _ _ name ?

3. How _ _ _ you ?

4. Hi, Tony. I _ _ Laura.

5. Nice khổng lồ m _ et you.

6. Hi, _ _ _ is Peter.

7. Hi, _ _ name is Phong.

8. I am _ _ _ _, thank you.

9. My _ _ _ _ is Mary.

10. Nice _ _ meet you.

2/ Read and complete:

How, what’s, my

1) ..................................... Your name?

2) ..................................... Name’s Peter.

3) ..................................... Vày you spell your name?

3/ Read and match:

1. Who is she?

2. How are you today?

3. What is your name?

4. Goodbye. See you again.

5. How vì you spell your name?

a. I’m fine. Thank you

b. She is Lan. She is my sister

c. That is B-E-T-T-Y.

d. I am Tung. Và you?

e. Bye. See you later

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

4/ Choose correct answer

1. How _________ you?

A. Am B. Is C. Are D. It

2. Good bye. ______ you later.

A. What B. See C. How D. Are

3. __________. I am Linda

A. Hello
B. Good-bye C. It
D. You

4. Good bye. See you __________.

A. Later B. Late
C. How D. Are

5. ___________ your name?

A. Hello B. Good-bye C. What
D. What’s

6. What’s _____? It’s a notebook.

A. He
B. She
C. That
D. Dog

7. What’s your name?

A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you

8. How are you?

A. I’m fine, thanks B. Yes, please. C. I’m nine years old

5/ Translate into English:

1/ bạn đánh vần tên bạn như vậy nào?

2/ từ bây giờ bạn cố gắng nào?

3/ Tên của bạn là gì?

4/ thương hiệu tó là Peter.


6/ Put the words in order. Then read aloud.

1) Name/ my/ Phong/ is

2) Your/ what/ is/ name

3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how

4) N-/ A/ L-/ D- / I-

7/ Read & complete:

Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how

Phong: Hi. (1) ..................................... Name"s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda.

(3) ..................................... Do you spell your name?

Phong: (4) ................................ . How vì chưng you (5) ................................ Your name?

Linda: L-I-N-D-A.

8/ Write about you:

What’s your name?...........................................................

How vày you spell your name?.............................................

UNIT 3: THIS IS TONY

1/ Complete và say aloud: T Y

……es b. …… ony

2/ Read and match:

This isThat Quan?
No,Phong.
IsIt isn’t. It’s Peter.

3/ Put the words in order. Then read aloud:

1. Are/ you/ hello/ how? ….. . ………………………………………………….

2. Fine/ thanks/ I/ am ………………………...................................................

3. See/ later/ good-bye/ you ………………………………………………………..

4. Tung/ is/ this ……. ……..…………………………………………...

5. Trang/ she/ is ........................................................................................

6. Name/ your/ what"s? .......................................................................................

7. My/ this/ sister/ is ........................................................................................

8. Brother/ this/my/ is ........................................................................................

9. Too/ meet/ nice/ you/ to lớn …………………………………………………………

10. Am/ I/ fine. ………………………………………………………....

4. Read and complete:

Meet, that, name"s, is, and, his

1) Hi. My ..................................... Nam.

2) ..................................... Is Phong.

3) ..................................... This is Quan.

4) Look at that boy. ..................................... Name is Tony.

5) & that girl ..................................... Linda.


6) Nice khổng lồ ..................................... You, Peter and Linda.

5. Write about your friend:

What is his/ her name?

How vày you spell his/ her name?

6. Translate into English:

1/ Đây là Mary

2/ kia là Peter.

3/ Kia có phải là Quan không?

4/ Không, ko phải. Đó là Phong

5/ Đúng, đúng vậy

UNIT 4: HOW OLD ARE YOU?

1. Match:

1.Four
2.Seven
3.Two
4.Five
5.Eight
6.One
7.Ten
8.Three
9.Six
10.Nine

2. Read and match:

Who’sAre you?
It’sYears old.
How oldThat?
I’m sixMiss Hien.

3. Match the sentences:

1) Who’s that?a) Yes, it is.
2) How old are you?b) It’s Mr. Loc.
3) Is that Mai?c) She’s eight years old.
4) How old is Mai?d) I’m eight years old.

......

Lên lớp 3, các bé xíu sẽ được tiếp xúc với các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Để giúp bé nhỏ ôn tập và nắm vững những mẫu câu, tự vựng cùng ngữ pháp, việc làm bài xích tập là 1 trong những bước tất yêu thiếu. Trong bài viết này, mamnontuoithantien.edu.vn đang tổng hợp các dạng bài tập giờ Anh lớp 3 trọng tâm để giúp bạn cung cấp con trong quá trình ôn luyện. Thuộc theo dõi tức thì nhé!

1. Kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 3 giữa trung tâm (kèm bài xích tập)

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 3 có tổng số 20 Units xoay quanh đông đảo chủ đề gần gũi về: thế giới xung quanh bé, gia đình, anh em và trường học.

Sau đây, mamnontuoithantien.edu.vn sẽ bao hàm lại một vài ba điểm ngữ pháp nhỏ bé cần nhớ.

1.1. Đại tự nhân xưng

Đại từ bỏ nhân xưng (hay Đại từ xưng hô) cần sử dụng để đại diện thay mặt hoặc thay thế sửa chữa cho một danh trường đoản cú hoặc cụm danh từ về thương hiệu riêng, bé người, sự vật, vấn đề (có thể đang được nói đến trước đó). Do lẽ đó, nó thường quản lý ngữ (subject) với đứng ngay lập tức đầu câu.


*
Đại từ nhân xưng

Ví dụ:

My sister is Lan. My sister loves playing piano.

Em gái tôi tên là Lan. Em gái tôi mê say chơi lũ piano.

-> Danh từ bỏ “my sister” hiện giờ đang bị lặp lại 2 lần, khi dùng đại tự nhân xưng “she” để cố thế, ta gồm câu:

My sister is Lan. She loves playing piano.

Em gái tôi tên là Lan. Em ấy mê say chơi đàn piano.

Trong công tác tiếng Anh lớp 3, bé xíu sẽ được học tập 7 đại từ nhân xưng chính: I, you, she, he, it, they, you, we. Vào đó, “you” cố gắng thế cho cả danh tự số ít và danh từ số nhiều.

Xem thêm: Mua ghế ngủ văn phòng xuân phát gn, ghế ngủ văn phòng xuân phát

Ngôi
Số ít (1 người hay như là 1 vật)Số những (2 fan hoặc 2 đồ trở lên)
Ngôi thiết bị 1(chỉ người nói)I (tôi, mình)we (chúng tôi, chúng ta)
Ngôi máy 2(chỉ bạn nghe)you (bạn)you (các bạn)
Ngôi sản phẩm 3(người được đề cập đến)he (anh ấy)she (cô ấy)it (nó)they (họ, chúng nó…)

Bài tập Đại tự nhân xưng


/ are playing video games.Lan is my best girlfriend. goes lớn my house everyday. Am a student.My family has a dog. hotline it “Coco”.My father is a doctor. works in a hospital.